YC209-100125FL 4110000560340 YUCHAI OIL SEAL

Categories: , Tag:

Description

YC209-100125FL 4110000560340 YUCHAI OIL SEAL

33026 差速器圆锥滚子轴承总成
ZL485D2-2403007 从动锥齿轮(i0=4.625)
QT485D217-2402026 从动锥齿轮(i0=4.111)
ZL485D4-2403007 从动锥齿轮(i0=3.7)
ZL485D5-2403007 从动锥齿轮(i0=3.364)
QT485D162-2402026 从动锥齿轮(i0=3.083)
QT485D217-2403013 螺栓-从动锥齿轮与差速器壳
QT485D217-2403011 差速器左壳
QT485D287-2403011 差速器左壳(≤3.364)
QT485D217-2403012 差速器右壳
QT485D287-2403012 差速器右壳(≤3.364)
QT485D217-2403058 垫片-行星齿轮
QT485D217-2403056 行星齿轮(32齿)
QT485D217-2403051 半轴齿轮(32齿)
QT469S0-2403053 垫片-半轴齿轮
QT485D217-2403061 长行星齿轮轴-差速器
QT485D217-2403062 短行星齿轮轴-差速器
QT485D217-2403130 差速器圆锥滚子轴承总成

ZL300S1-2402102 螺母-主动锥齿轮突缘
ZL485D1-2402110 主动锥齿轮突缘总成
ZL485D1-2402105 主动锥齿轮油封总成
ZL485D1-2402104 轴承座-主动锥齿轮
ZL300S1-2402104-A~Z 调整垫圈-主动锥齿轮轴承
ZL485D1-2402107 隔套-主动锥齿轮轴承(高度:23
32315X3 内轴承-主动锥齿轮
31313 外轴承-主动锥齿轮
ZL485D2-2402101 主动锥齿轮 (i0=4.625)
QT485D217-2402025 主动锥齿轮 (i0=4.111)
ZL485D4-2402101 主动锥齿轮 (i0=3.7)
ZL485D5-2402101 主动锥齿轮 (i0=3.364)
QT485D162-2402025 主动锥齿轮 (i0=3.083)
NJ2309X2NV/C9YA6 圆柱滚子轴承

QRT485-3502120 制动蹄总成
QRT485-3502143 回动弹簧
QRT485-3502110 左制动器底板总成
QRT485-3502210 右制动器底板总成
QRT485-3502130 防尘罩
3502107 堵塞-防尘罩观察孔
Q150B1016 螺栓-紧固防尘罩
Q40310 弹簧垫圈-紧固防尘罩
Q150B1016 螺栓-紧固蹄片轴挡板
Q40310 弹簧垫圈-紧固蹄片轴挡板
QRT485-3502141 锁片
QRT485-3502142 蹄片轴挡板
QRT485-3502128 蹄片轴