W-01-00033 GEAR PUMP SINOMACH CHANGLIN

Description

W-01-00033 GEAR PUMP SINOMACH CHANGLIN

WG9000361107 直通接头体NG6/NW4 Connector NG6/NW4
WG9000361207 直角接头体NG6/NW4 Connector NG6/NW4
WG9000361103 直通接头体NG12/NW4 Connector NG12/NW4
WG9000361001 弹性元件NG6 Elastic part NG6
WG9000361002 卡簧NG6 Snap spring NG6
WG9000361003 螺母座NG6 Nut seat NG6
190003179782 聚酰胺管(Φ6*1) Plastic pipe (Φ6*1)
1880 360083 支承板 Plate
WG9100360134 隔环 Spacer ring

WG9724270002 减压阀(输出压力0.17MPa±0.02MPa) Reducing valve
WG9000360001 密封圈压环 Compression ring
WG9000360002 密封圈O型圈10.3X2.4 O-ring
190003559486 卡套式端直通接头体M10/M12 Nozzle
190003179782 聚酰胺管(Φ6*1) Plastic tube
WG9000361106 直通接头体NG8/NW6 Nozzle
190003179781 聚酰胺管(Φ8*1) Plastic tube
WG9003559945 卡套式端直通接头体M16/M14 Nozzle
WG9000360292 密封圈 Gasket
1406 070015 密封圈 Gasket
WG9100361002 英制螺纹直通接头体 Nozzle
190003559558 卡套 Ring
199014280041 衬套 Bushing
190003559509 管接头用螺母 Nut
190003559561 卡套 Ring
199014280016 衬套 Bushing
190003559516 管接头用螺母 Nut
AZ9118180201 减压阀支架 Bracket
Q150B1025 六角头螺栓 Bolt
Q40110 平垫圈 Washer

Q40310 弹簧垫圈 Spring washer
Q340B10 六角螺母 Nut
Q150B0665 六角头螺栓 Bolt
Q40106 平垫圈 Washer
Q40306 弹簧垫圈 Spring washer
Q340B06 I型六角螺母 Nut

WG9000361011 堵塞NG8-M16×1.5 Plug NG8-M16×1.5
WG9000361404 辅助用气模块NG12/6-NG8 Air distributor block NG12/6-NG8
WG9000361004 弹性元件NG8 Elastic part NG8
WG9000361005 卡簧NG8 Snap spring NG8
WG9000361006 螺母座NG8 Nut seat NG8

WG9000361405 十字四通接头体2-NG6/M10×1/L6 Nozzle
WG9000361207 直角接头体NG6/NW4 Nozzle
190003179782 聚酰胺管(Φ6*1) Plastic tube
WG9000361035 六角密封螺母M10X1 Nut
WG9000361036 O型圈9X2 O-ring