D0613-103-30 SHANGCHAI FLYWHEEL RING SDEC

Category: Tags: ,

Description

D0613-103-30 SHANGCHAI FLYWHEEL RING SDEC

4M5YL35D33F0A-2801140B 横梁总成 1

Q1851440TF3
螺栓

26

Q33014T13F3-P150
螺母

26

VN4311LL-2801142
横梁

2
4M5YL35D33F0A-2801143B 左上连接板 1
4M5YL35D33F0A-2801144B
右上连接板

1

4M5YL35D33F0A-2801145B
左下连接板

1
4M5YL35D33F0A-2801146B
右下连接板

1
Q4501430
铆钉

32
7 VN4331LL-2801150 横梁总成 1
Q1841435TF3-P150 螺栓 18
Q33014T13F3-P150 螺母 22
VN4331LL-2801142 横梁 1
VN4331LL-2801153 左上连接板 1
VN4331LL-2801154 右上连接板 1
VN4331LL-2801155 左下连接板 1
VN4331LL-2801156 右下连接板 1
Q4501432 铆钉 16
Q151B1445TF3 螺栓 4
8 VN4331LL-2801170 平衡悬挂横梁总成 1
VN4331LL-2801171 前平衡悬挂横梁 1
VN4331LL-2801172 后平衡悬挂横梁 1

VN4331LL-2801173 平衡悬挂横梁加强板 1

VN4331LL-2801175 左上角铁板 1
VN4331LL-2801176 右上角铁板 1
VN4331LL-2801177 左下角铁板 1
VN4331LL-2801178 右下角铁板 1
Q4501446 铆钉 10
VN4331LL-2801151
垫块

2

Q4501438 铆钉 40

Q1841435TF3-P150 螺栓 32
Q151B1445TF3 螺栓 14
Q33014T13F3-P150 螺母 46
9

VN4331LL-2801190B 后横梁总成 1
Q1841435TF3-P150 螺栓 8
Q33014T13F3-P150 螺母 8
VN4331LL-2801192B 后横梁 1
VN4331LL-2801193 左连接板 2
VN4331LL-2801194 右连接板 2
Q4501430 铆钉 20
10 VN4331LL-2801287 左连接板-牵引座固定支座 1
Q1841435TF3-P150 螺栓 7
Q33014T13F3-P150 螺母 7
11 VN4331LL-2801288 右连接板-牵引座固定支座 1
Q1841435TF3-P150 螺栓 7
Q33014T13F3-P150 螺母 7

2901259-T38H0 吊耳端支座 2
2 T24-2901254 钢板弹簧销 2
3 TP3382WW-2901252 钢板弹簧销 4
4 Q700B01 直颈滑脂嘴 4
4 TP3382WU-2901287 衬套 2
6 TP3382WU-2901286

吊耳-前悬架 2
7 MG401-2901254 弹簧销定位螺栓 6
Q40310Zn 弹簧垫圈 6
Q341B10 六角螺母 6
8 VN4331LL-2901132 U形螺栓-前悬架(前端) 2
9 VN4331L-2901131 U形螺栓-前悬架(后端) 2
10 29N-01105B 盖板-前悬架 2
11 29N-01106-B 限位块-前悬架 2
Q363B20 六角特厚螺母 8
Q40320Zn 弹簧垫圈 8
12 VN4331LL-2901110 垫板总成 2
13 29NT-01119 减振器下销 2
Q40120 平垫圈 2
Q40320Zn 弹簧垫圈 2
Q341B20 六角螺母 2
15 2901249-T38H0 固定端支座 2
16 Q701B45 弯颈滑脂嘴 2
Q1841645TF3-P150 法兰螺栓 12
Q33016T13F3 六角螺母 12
Q1841445TF3-P150 法兰螺栓 8
Q33014T13F3 六角螺母 8
17 TH401W2-2901167B 减振器上支架 2
Q4501440 半圆头铆钉 8
Q40316Zn 弹簧垫圈 2
Q341B16 六角螺母 2

2921FC-010 前减震器总成 2
19 4M7CL38D33F2A-2901210 限位块支架总成 2
Q1851440TF3 六角法兰面螺栓 6
Q33014T13F3-P150 全金属六角法兰面锁紧螺母 6