AZ9725161000 SINOTRUK Pressure plate assembly

Category:

Description

AZ9725161000 SINOTRUK Pressure plate assembly

ZL300S1-2400026 螺栓
QT469S0-2402091-3 轴承座调整垫片
ZL300S1-2401011A 放油螺塞
ZL300S1-2400012A 密封圈
QT469S0-2402110 主减速器壳与压盖总成
QT469S0-2406086 密垫片
QT469S0-2406081 气缸盖
Q218B0835 气缸连接螺栓
ZL300S1-2511011B 压力开关(单片式)
QT485D180-2406030 压力开关(旋钮式)
ZL485D1-2406006 垫片-指示灯开关
QT469S0-2406082 气缸套
QT469S0-2406022 活塞轴
QT469S0-2406084 O型圈
QT469S0-2406029 调整垫片
QT469S0-2406028 拨叉回位弹簧
QT469S0-2406021 拨叉
QT469S0-2406156 滑动啮合套
QT469S0-2402223 调整环
ZL485D1-2402006 止动片-调整环
Q150B0816 六角头螺栓
Q40308 弹簧垫圈
QT469S0-2403000 差速器总成(3.7)
QT469S4-2403000 差速器总成(3.083)
QT469S22-2403000 差速器总成(4.625)
QT469S1-2403000 差速器总成(4.111)
QT469S52-2403000 差速器总成(3.364)
QT469S19-2403000 差速器总成(2.714)
QT469S19-2402020 2.714速比主从动锥齿轮配对
QT469S0-2402020 3.7速比主从动锥齿轮配对
QT469S4-2402020 3.083速比主从动锥齿轮配对
QT469S8-2402020 3.364速比主从动锥齿轮配对
QT469S9-2402020 4.625速比主从动锥齿轮配对
QT469S1-2402020 4.111速比主从动锥齿轮配对

32024 圆锥滚子轴承
QT469S0-2403013 左右壳紧固螺栓
QT469S0-2403011 差速器左壳(3.7、4.111、4.625)
QT469S4-2403011 差速器左壳(2.714、3.083、3.364)
QT469S0-2403053 半轴齿轮垫片
QT469S0-2403051 半轴齿轮
QT469S0-2403061 长行星齿轮轴
QT469S0-2403062 短行星齿轮轴
QT469S0-2403056 行星齿轮
QT469S0-2403058 行星齿轮垫片
QT469S0-2403012 差速器右壳(3.7、4.111、4.625)
QT469S4-2403012 差速器右壳(2.714、3.083、3.364)

NJ2309X2NV/C9YA6 主锥导向轴承
31316X2/P6X 圆锥滚子轴承
QT469S0-2402031 主动锥齿轮轴承座
QT469S0-2402037 O型圈
QT469S0-2402049 主动锥齿轮轴承隔套
QT469S0-2402081-83 主锥轴承调整垫片
31313 圆锥滚子轴承
QT469S0-2402050 主锥油封座总成
QT469S0-2402060 突缘总成
ZL300S1-2402102 锁紧螺母