30B0952 LIUGONG PRESSURE SWITCH

Category: Tag:

Description

30B0952 LIUGONG PRESSURE SWITCH

NJ2309X2NV/C9YA6 主锥导向轴承
31316X2/P6X 圆锥滚子轴承
QT469S0-2502031 主动锥齿轮轴承座
QT469S0-2402049 主动锥齿轮轴承隔套
QT469S0-2402081-83 主锥轴承调整垫片
31316X2/P6X 圆锥滚子轴承
ZL300S1-2402102 锁紧螺母

QDT2402772-LB 轴密封圈
QDT2402026-LB 轴密封圈
QT469S0-2502061 前贯轴承调整环

QT469S0-2510130 轴间差速器壳总成
QT469S0-2510053 行星齿轮
QT469S0-2510054 十字轴

Q2541025 十字槽沉头螺钉
Q30022 车轮螺母与垫圈总成
QT469S1-3502051 后制动鼓
QT485D340-3502051 后制动鼓
33019 圆锥滚子轴承
QT458S0-3104500 轴承单元(含油封,隔圈)
QT469S20-3104015 后轮毂
QT469S12-3104015 后轮毂
QT485D111-3104051 车轮螺栓
QT485D340-3104051 车轮螺栓
QT469S164-3104051 车轮螺栓
30222 圆锥滚子轴承
QT485D111-3104310 左后轮毂内油封(蓝色)
QT485D111-3104320 右后轮毂内油封(棕色)
QT485D111-3104330 后轮毂外油封
QT485D111-3104094 后制动挡油盘
QT485D111-3104017 轮毂加油螺塞

ZL300S1-2512005 油封-后贯通轴锁紧螺母
ZL300S1-2512006 油封-后贯通轴锁紧螺母
ZL300S1-2512004A 后贯通轴调整螺母
QJ212/C3 四点接触球轴承
ZL300S1-2510016 锁紧螺母
QT469S1-2502161 后贯通轴
QT469S136-2502161 后贯通轴(轻量化)

QT469S20-3502570 制动蹄带摩擦片总成
QRT485-3502120 制动蹄带摩擦片总成
QRT485-3502143 回动弹簧
QT469S20-3502111 后左制动凸轮轴
QT469S20-3502112 后右制动凸轮轴
QT485D119-3502111 后左制动凸轮轴(1865轮距用)
QT485D119-3502112 后右制动凸轮轴(1865轮距用)
QT469S164-3502113 中桥左凸轮轴
QT469S164-3502114 中桥右凸轮轴
Q43140 轴用弹性挡圈
QT469S20-3502030 制动底板总成
QT469S20-3502130 挡尘盘总成
3502107 堵塞-防尘罩观察孔
Q150B1012 六角头螺栓
Q150B1016 螺栓-紧固蹄片轴挡板
QT469S20-3502086 蹄片轴挡板
QT469S20-3502082 蹄片轴