2410200511200 QUANCHAI QC4102 QC4105 QC4108 Bushing of idle gear 4102Q-05112

Description

2410200511200 QUANCHAI QC4102 QC4105 QC4108 Bushing of idle gear 4102Q-05112

TD800A.371C 变速箱壳体总成 1
1 TD800A.371C-01a 变速箱壳体 1
2 GBT5783-M12X40-10.9-A3L 六角头螺栓 5
3 GBT93-12-A0P 标准型弹簧垫圈 11
4 GBT5783-M10X50-10.9-A3L 六角头螺栓 1
5 GBT93-10-A0P 标准型弹簧垫圈 1
6 FT800.37.316 橡胶塞 1
7 GBT93-16-A0P 标准型弹簧垫圈 9
8 GBT5782-M16X90-10.9-A2L 六角头螺栓 2
9 GBT70.1-M16X80-10.9-A3L 内六角圆柱头螺钉 2
10 FT800A.37.181 检视窗盖 1
11 GBT5783-M12X30-8.8-A3L 六角头螺栓 4
12 GBT91-5X25-A0P 开口销 1
13 TD800A.371C-02 专用螺栓 M16X75-10.9-A3L 4
14 FT800.37.198 分离叉轴衬套 4
15 GBT899-AM12-M12X1.5X35-10.9-A2L 双头螺柱 10
16 SPL6177.2-M12X1.5-10-F3 六角法兰面螺母 10
17 GBT899-AM16-M16X1.5X40-10.9-A3L 双头螺柱 2
18 SPL6177.2-M16X1.5-10-F3 六角法兰面螺母 2
19 GBT119.1-16m6X28-A0P 圆柱销 2
20 GBT5782-M12X65-10.9-A2L 六角头螺栓 2
21 GBT6170-M16-10-A3L 1 型六角螺母 4
22 GBT5783-M16X45-10.9-A3L 六角头螺栓 1

TD800A.372G 主副变速总成 1
1 FT800.37C.107 输入轴轴承座 1
2 GBT9877.1-FB50X72X8F 内包骨架旋转轴唇形密封圈 1
3 FT800.37.172 调整垫片 按需
4 GBT276-6310 深沟球轴承 1
5 GBT5783-M10X25-8.8-A3L 六角头螺栓 4
6 GBT93-10-A0P 标准型弹簧垫圈 4
7 FT800.37C.011 输入轴总成 1
8 GBT894.1-55 轴用弹性挡圈 1
9 TD800A.372F-01 Ⅱ档主动齿轮 1
10 FT800.37.117c 衬套 1
11 QLWZB120-K64X74X41ZW 滚针轴承 1
12 TD800A.372F-02 Ⅲ档主动齿轮 1

TD800A.372G 主副变速总成 1
1 FT800.37C.104 动力输出前段轴 1
2 FT800.37.118 Ⅲ – Ⅳ档啮合套 1
3 FT800.37.119 Ⅲ – Ⅳ档啮合齿座 1
4 TD800A.372F-15 轴承 20209 1
5 FT800.37.106 动力输出轴连接套 1
6 GBT893.1-28 孔用弹性挡圈 1
7 TD800A.372F-03 梭式换档中间轴 1
8 TD800A.372F-16 轴承 NUP1014 1
9 GBT894.1-70 轴用弹性挡圈 1
10 TD800A.372F-04 副变速主动齿轮 1
11 QLWZB120-K55X62X46ZW 滚针轴承 1
12 TD800A.372F-05 副变速啮合套 1
13 TD800A.372F-06 梭式换档主动齿轮 1
14 TD800A.372F-07 中间轴挡圈 1
15 GBT276-6408N 深沟球轴承 1
16 GBT305-110-116.6 止动环 1
17 GBT894.1-40 轴用弹性挡圈 1

TD800A.372G 主副变速总成 1
1 GBT5783-M10X25-8.8-A3L 六角头螺栓 4
2 GBT93-10-A0P 标准型弹簧垫圈 4
3 FT800.37.179 中间轴端盖 1
4 FT800A.37A.244 热镀锌钢丝Ⅰ -1.4 1
5 TD800A.372-01 专用螺栓 M10X20 2
6 FT800.37.187 挡圈 1
7 FT800.37.172 调整垫片 按需
8 GBT276-6210N 深沟球轴承 1
9 TD800A.372F-12a 中间轴 1
10 FT800.37.178c 中间轴止推环 1
11 FT800.37.124c Ⅰ档从动齿轮 1
12 QLWZB120-K64X74X41ZW 滚针轴承 2
13 FT800.37.123c Ⅰ档从动齿轮衬套 1
14 FT800.37.209c 隔套二 1
15 FT800.37.118 Ⅲ – Ⅳ档啮合套 1
16 FT800.37.119 Ⅲ – Ⅳ档啮合齿座 1
17 TD800A.372F-14 Ⅱ档从动齿轮 1
18 FT800.37.117c 衬套 1
19 TD800A.372F-13 Ⅲ档从动齿轮 1
20 FT800.37.176 中间轴隔套 1
21 TD800A.372F-11 Ⅳ档从动齿轮 1
22 GBT283-NUP211E 圆柱滚子轴承 1
23 GBT305-90-96.5 止动环 1

TD800A.372G 主副变速总成 1
1 TD800A.372G-02 滚针隔垫 2
2 TD800A.372H.1 滚针总成 1
3 TD800A.372F-09 梭式换档啮合齿套 1
4 TD800A.372F-10 梭式换档啮合齿座 1
5 FT800.37D.240 隔套 1
6 FT800.37D.128 梭式换档从动齿轮 1
7 QLWZB120-K55X65X43ZW 滚针轴承 1
8 TD800A.372G-01 止推环挡圈 按需
9 FT800.37D.236 止推环 1
10 FT65.38.026 油塞总成 1
11 GBT276-6211N 深沟球轴承 1
12 GBT305-100-106.5 止动环 1
13 TD800A.372F-08a 输出轴 1
14 FT800.37D.023 惰轮轴总成 1
14.1 Q72114 碗形塞片 1
14.2 FT800.37D.136 惰轮轴 1
15 FT800.37D.232 惰轮隔套 1
16 QLWZB120-K35X45X43ZW 滚针轴承 1
17 FT800.37D.326 惰轮 1
18 FT800.37D.233 挡圈 1
19 GBT895.1-42 孔用钢丝挡圈 1
20 TD800A.372G-10 止推环挡圈 按需
21 TD800A.372G-11 止推环挡圈 按需
22 TD800A.372G-12 止推环挡圈 按需
23 TD800A.372G-13 止推环挡圈 按需

TD800A.373B 侧置操纵总成 1
1 FT800.37.154 Ⅰ – Ⅱ档拨杆 1
2 TD800A.373B-05 Ⅰ – Ⅱ档拨头 1
3 FT800.37.194 紧定螺钉 6
4 FT800A.37A.244 镀锌钢丝 6
5 FT800A.37.318 Ⅰ – Ⅱ挡叉轴 1
6 FT800.37.158 Ⅲ – Ⅳ挡拨叉 1
7 TD800A.373B-01 Ⅲ – Ⅳ挡拨头 1
8 FT800A.37.319 Ⅲ – Ⅳ挡叉轴 1
9 TD800A.373B-02 梭式换档拨杆 1
10 FT800.37.177 互锁销 2
11 FT800A.37.320a 副变速拨叉轴 2
12 FT800.37.139 弹簧 4
13 GBT308-10-G100-b 钢球 4
14 TD800A.373B-03 副变速低档拨叉 1