12C0037X0 LIUGONG VALVE 12C0037

Category: Tag:

Description

12C0037X0 LIUGONG VALVE 12C0037

ZL485D1-2406002 拨叉回位弹簧
ZL300S1-2511003 拨叉轴
ZL485D1-2406003 拨叉
Q2821025 开槽平端紧定螺钉
Q350B10 六角薄螺母
ZL485D1-2406100A 气缸总成
ZL485D1-2406006 指示灯开关垫片
ZL300S1-2511011B 压力开关
ZL485D5-2406005 压力开关
QT485D180-2406030 压力开关
ZL485D1-2406004 啮合套

QT485D288-2401000 后桥壳总成
QT485D287-2402000 主减速器总成(i=2.846)
QT485D289-2402000 主减速器总成(I=3.083)
QT485D6-3502100 左制动钳总成
QT485D6-3502200 右制动钳总成
QT485D288-3502572 制动器摩擦片
QT485D288-2403081 左半轴
QT485D288-2403082 右半轴
QT458S0-2401078 止动垫圈
QT458S0-2401076 螺母-后轮毂轴承
QDT2401039A1 垫片
QDT2401163-LB 加油螺塞
QDT2401068 通气塞
QT485D204-3550120 ABS传感器(线束长2m)
ZL3550111 衬套
Q1800610 六角法兰面承面带齿螺栓
QT485D118-3550111 传感器支架
ZL485D1-2401008P ABS保持块
Q1811660TF2 螺栓-紧固减速器壳用
Q1811670TF2 螺栓-紧固减速器壳用
QT485D288-3530010 后左制动气室总成
QT485D288-3530020 后右制动气室总成
QT485D217-2403013 紧固制动钳螺栓
QT445D1-2403083 半轴螺栓

Q1811640TF2 螺栓-紧固轴承座
ZL485D1-2402001-2003 调整垫片-主锥轴承座
QT485D217-2402110 减壳及差速器轴承盖总成
QT485D217-2402224 右调整环-差速器轴承
QT485D217-2402223 左调整环-差速器轴承
ZL485D1-2402006 止动片-调整环
Q150B0816 六角头螺栓
QT485D287-2403000 差速器总成
QT485D289-2403000 差速器总成
QT485D180-2406030 压力开关
ZL485D1-2406006 指示灯开关垫片
Q218B0835 内六角圆柱头螺钉
QT469S0-2406081 气缸盖
QT469S0-2406086 密封垫片
QT469S0-2406082 气缸套
QT485D217-2406021 拨叉
QT469S0-2406084 O型圈
QT469S0-2406029 调整垫片
QT469S0-2406028 拨叉回位弹簧
QT469S0-2406022 活塞轴
QT485D217-2406156 滑动啮合套