AZ9725162000 SINOTRUK Pressure plate assembly

Category:

Description

AZ9725162000 SINOTRUK Pressure plate assembly

Q30022 车轮螺母与垫圈总成
Q2541025 十字槽沉头螺钉
QT469S1-3502051 后制动鼓
33019 圆锥滚子轴承
QT435SH1-3104015 后轮毂
QT435SH1-3104094 后轮毂挡油盘
QT485D111-3104051 车轮螺栓
33022 圆锥滚子轴承
ZL300S1-3104005 垫圈
ZL300S1-3104003 轮毂油封
QT300D9-3550103 ABS齿圈
QT485D111-3104017 轮毂加油螺塞

QT469SH0-3502570 制动蹄总成
QT435SH1-3502064 回动弹簧
Q43140 轴用弹性挡圈
QT435SH1-3502030 制动底板总成
QT469S20-3502130 挡尘盘总成
3502107 堵塞-防尘罩观察孔
Q150B1012 六角头螺栓
QT469S20-3502086 蹄片轴挡板
QT469S20-3502082 蹄片轴
QT435SH1-3502578 O型圈

QT469S20-3502574 铆钉
QT435SH1-3502575 蹄铁衬套
QT435SH1-3502572 摩擦片
Q43117 轴用弹性挡圈
QT485D0-3502585 垫圈
QT435SH1-3502581 滚轮
QT469S20-3502583 滚轮轴
QT435SH1-3502576 挂簧柱
Q43112 轴用弹性挡圈
QT435SH1-3502582 滚轮衬套