AZ9725160100 SINOTRUK Pressure plate assembly

Category:

Description

AZ9725160100 SINOTRUK Pressure plate assembly

QT469S20-3502574 铆钉
3501408-4E 铆钉
QT469S20-3502572 摩擦片
QRT485-3502122 摩擦片
QRT485-3502123 衬套-蹄片轴孔用
QT435SH1-3502575 衬套-蹄片轴孔用
QT435SH1-35025878 O型圈
QT469S20-3502573 摩擦片
Q43117 轴用弹性挡圈
QT485D0-3502585 垫圈
QRT485-3502126 滚轮
QT435SH1-3502581 滚轮
QT469S20-3502583 滚轮轴
QRT485-3502125 滚轮轴
QRT485-3502124 挂簧柱
Q43112 轴用弹性挡圈

QT469S137-2401000 后桥壳总成
QT469S0-2402000 主减速器总成(3.7,单片开关)
QT469S31-2402000 主减速器总成(3.7,旋钮开关)
QT469S1-2402000 主减速器总成(4.111,单片开关)
QT469S34-2402000 主减速器总成(4.111,旋钮开关)
QT469S4-2402000 主减速器总成(3.083,单片开关)
QT469S48-2402000 主减速器总成(3.083,旋钮开关)
QT469S22-2402000 主减速器总成(4.625,单片开关)
QT469S36-2402000 主减速器总成(4.625,旋钮开关)
QT469S52-2402000 主减速器总成(3.364,旋钮开关)
QT469S54-2402000 主减速器总成(2.714,旋钮开关)
Q1811650TF2 六角法兰面承面带齿螺栓
Q1811660TF2 六角法兰面承面带齿螺栓
QT459S17-2401080 通气管(长1.5m)
QT457S119-2501025 滑板
Q1811435TF2 紧固螺栓
ZL3550110 传感器(线束长1m)
QT485D204-3550120 传感器(线束长2m)
ZL3550111 传感器衬套
ZL3550101B 传感器支架
QT469S1-3550111 传感器支架(140轴径用)
QT485D140-3550110 传感器支架(150轴径用)
Q1800620 六角法兰面承面带齿螺栓
Q1800610 六角法兰面承面带齿螺栓
QT469SH0-3502010 后制动器
Q1811640TF2 六角法兰面承面带齿螺栓
Q1811655TF2 六角法兰面承面带齿螺栓
QT435SH1-3104081 油封座圈
QT459D20-3104100 后轮毂总成(带齿圈)
QT469S137-3104300 后轮毂总成(不带齿圈)
QT485D111-2403081 半轴(单花键)
QT485D111-2403082 半轴(双花键)
Q151B1645TF2 六角头螺栓-细牙
QT485D111-2401076 轮毂轴承调整螺母
QT485D111-2401077 锁紧垫圈
QT485D111-2401078 调整螺母垫圈
QT469S137-3502111 后左凸轮轴
QT469S137-3502112 后右凸轮轴
QDT3502011-LB 调整垫片
Q43140 卡簧
QT469S6-3530010 左弹簧制动气室总成
QT469S6-3530020 右弹簧制动气室总成
QT469S0-3502151 后桥气室支架
Q1811640TF2 六角法兰面承面带齿螺栓
Q62104 方槽锥形磁性螺塞
Q151B16100TF2 凸轮轴支架连接螺栓
QT469S20-3502210 后桥凸轮轴支架总成
QT469S20-3551010 左自动调整臂
QDT3502050-LB 左手动调整臂
QT469S20-3551020 右自动调整臂
QDT3502060-LB 左手动调整臂
Q43125 轴用挡圈
QDT3502022/28/29/30/46-LB 垫圈
QT469S20-3551051 扁销
Q33208 自锁螺母
18X1.5X15-GJB119.1A 钢丝螺套(旋于桥壳上连接板)