29370015081 wiring harness sdlg

Category:

Description

29370015081 wiring harness sdlg

Q1811640TF2 螺栓-紧固轴承座
ZL485D1-2402001~2003 调整垫片-主锥轴承座
ZL485D1-2402200 减壳及差速器轴承盖总成
QT485D2-2406000 差速锁总成
QT485D185-2406000 差速锁总成
Q150B0870 螺栓
Q40308 弹簧垫圈
ZL485D1-2402005 调整环-差速器轴承
ZL485D1-2402006 止动片-调整环
Q150B0822 螺栓-止动片
Q40308 弹簧垫圈
QT485D162-2403000 差速器总成(i=3.083)
ZL485D5-2403000 差速器总成(i=3.364)
QT485D149-2403000 差速器总成(i=3.7)
QT485D144-2403000 差速器总成(i=4.111)
QT485D119-2403000 差速器总成(i=4.625)
QT485D162-2402020 主从动锥齿轮配对(i=3.083)
QT485D5-2402020 主从动锥齿轮配对(i=3.364)
QT485D4-2402020 主从动锥齿轮配对(i=3.7)
QT485D3-2402020 主从动锥齿轮配对(i=4.111)
QT485D2-2402020 主从动锥齿轮配对(i=4.625)

32024 圆锥滚子轴承
QDT2402356A1 从锥螺栓
Q151B16100TF2 轮间差速器壳紧固螺栓
QT485D161-2403010 差速器外壳总成
QT485D144-2403010 差速器外壳总成
QT469S0-2403056 行星齿轮
QT485D1-2403056 行星齿轮
QT469S0-2403058 行星齿轮垫片
QT485D144-2403061 十字轴
QT469S0-2403051 半轴齿轮
QT485D1-2403051 半轴齿轮
QT469S0-2403053 半轴齿轮垫片
33024 圆锥滚子轴承

ZL485D1-2402102 螺母-主动锥齿轮突缘
ZL485D1-2402110 主动锥齿轮突缘总成
ZL485D1-2402105 主动锥齿轮油封总成
ZL485D1-2402104 轴承座-主动锥齿轮
ZL485D1-2402108 调整垫圈-主动锥齿轮轴承
ZL485D1-2402107 隔套-主动锥齿轮轴承
32315X3 内轴承-主动锥齿轮
31313 外轴承-主动锥齿轮
NJ2309X2NV/C9YA6 圆柱滚子轴承

Additional information

Weight 4.1 kg